PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV

Svet staršev se oblikuje in organizira zaradi uresničevanja interesa staršev v javnem vrtcu
(66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS 36/08, 58/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPZP-2D ).
Pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
– sodeluje pri nastajanju predloga programa za razvoj vrtca;
– daje mnenje o LDN;
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o poteku vzgojno –izobraževalnega dela v vrtcu;
– obravnava pritožbe staršev v povezavi z vzgojno – izobraževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet vrtca;
– samostojno ali v sodelovanju z delavci vrtca ustanovi oziroma oblikuje delovne skupine za izvedbo projektov.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev, le ti pa lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.