V vrtcu izvajamo dodatno strokovno pomoč otrokom, ki so vodeni v centrih za zgodnjo obravnavo, na podlagi zapisnika oziroma načrta pomoči družini. Strokovni tim, v katerem sodelujejo vzgojiteljica, logopedinja, svetovalna delavka in specialna pedagoginja, sestavi individualiziran program, s katerim spremljamo otrokov razvoj in napredek. Izhajamo iz otrokovih močnih področij.
Namen dodatne strokovne pomoči je odpravljanje primanjkljajev na posameznih področjih ter spremljanje razvojnih in funkcionalnih sposobnosti otroka. Aktivnosti so prilagojene posameznemu otroku in zajemajo različne elemente igre. Delo poteka individualno izven oddelka, v oddelku ali manjši skupini.
Delo specialnega pedagoga v vrtcu vključuje tudi delo s starši, individualne razgovore,  pripravo navodil za delo doma in pomoč ob postopku usmerjanja.
Za uspešno pomoč otrokom s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami je potrebno timsko sodelovanje s starši, strokovnimi delavci vrtca, zdravstvenimi in svetovalnimi institucijami.
Specialna pedagoginja v našem vrtcu je ga. Tina Gornik.