Temeljna pravica staršev, kot to določa Splošna deklaracija človekovih pravic, je pravica do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke. V vrtcu je pravica do izbire vrste izobrazbe povezana z večjo raznovrstnostjo v ponudbi programov, dejavnosti in organizacijskih oblik. Predšolsko obdobje je čas otrokove primarne socializacije. V tem obdobju otrok nezavedno z učenjem po zgledu in modelu usvaja različne vzorce vedenja, čustvovanja, govora in mišljenja, zato je temeljna naloga vrtca nuditi pomoč staršem pri celovitem razvoju otrok. V Zakonu o vrtcih so določeni programi, na podlagi katerih uresničujemo zastavljene naloge.
Osnova za načrtovanje in izvedbo teh programov je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki od 1. 10. 1999 predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih.
Naši programi temeljijo na igri in izkustvenem učenju predšolskega otroka in so dostopni vsem otrokom, tudi otrokom s posebnimi potrebami. Upoštevamo otrokovo individualnost. Omogočamo izbiro različnih dejavnosti, pri katerih otrok preizkuša, raziskuje, ustvarja, povezuje spoznanja in išče rešitve.V prijetnem čustvenem ozračju in spodbudnem učnem okolju zadovoljujemo otrokove potrebe po varnosti, samostojnosti, odgovornosti in socializaciji. Ob strokovno domišljenem procesu in pozitivno naravnanem odnosu do otrok gradimo vrtec, kjer je otrok aktiven udeleženec v vzgojnem procesu.
PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE:
  • V vseh treh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur.
  • Poldnevni in krajši program (trajanje 240 ur) se bosta izvajala v vseh treh enotah, v kolikor bo v soglasju z ustanoviteljem prijavljenih dovolj otrok za organiziranje oddelka s tem programom.
PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE:
Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti, zato v vrtcu oblikujemo:
  • oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 1 do 3 let,
  • in oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.
Oblikujemo:
  • HOMOGENE oddelke, v katerih je starostni razpon otrok 1 leto,
  • HETEROGENE oddelke, v katerih je starostni razpon otrok od 1 do 3 let ali od 3 do 6 let,
  • KOMBINIRANE oddelke, v katere so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI GLEDE NA KURIKULUM:
Programi za otroke s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo so namenjeni otrokom, ki so z odločbo ZRSŠ usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina vrtca, ki jo za vsakega otroka posebej imenuje ravnateljica, pripravi in spremlja izvajanje ter evalvira individualizirani program.Dodatno strokovno pomoč v/izven oddelka izvaja mobilni strokovni delavec. Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami sledimo načelu inkluzije, kar pomeni, da mora imeti vsak otrok s posebnimi potrebami možnost učenja, napredovanja, potrjevanja in doživljanja uspehov