Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca.
Svetovalna služba je strokovni sodelavec v vrtcu. Pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci (vodstvom, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, starši in otroci), da bi v vrtcu čim kakovostneje uresničevali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje ter ustvarjali pogoje za čim boljši razvoj in napredek vsakega posameznega otroka.
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.
Pri svojem delu si prizadeva:
  • da bi odrasli otroke bolje razumeli in zaznali njihove potrebe ter se nanje primerno in usklajeno odzivali ter
  • da bi starši z vrtcem v partnerskem odnosu sodelovali pri načrtovanju in spremljanju otrokovega razvoja in napredka
S svetovalno delavko se lahko posvetujete o različnih temah, ki vas zanimajo ali skrbijo, npr.:
  • vključitev in navajanje otroka na življenje v vrtcu,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo sorojencev, smrt, ločitev, preselitev),
  • razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, nemirnost …).
Svetovalno delo poteka v dobrobit otroka po načelih dvosmerne komunikacije, skupnega dogovarjanja in varovanja zaupnosti podatkov.
Za svetovanje in posvetovanje s strokovno delavko se starši odločite prostovoljno, lahko se z njo posvetujete osebno in individualno ali v drugih oblikah sodelovanja s starši.
Svetovalna delavka v našem vrtcu je ga. Alja Verdinek.

Telefon: 02/62 00 301
E-mail: alja.verdinek@guest.arnes.si